אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
השקעתם בעסק והפסדתם? כך תצמצמו נזקים צילום: אוראל כהן

השקעתם בעסק והפסדתם? כך תצמצמו נזקים

בית המשפט המחוזי קבע לאחרונה כי הפסדים שנוצרו מעסקה בעלת אופי מסחרי דינם כהפסדים שנוצרו מעסק ובכך נפתחת האופציה לקזז הפסדים אלה בשנה בה נוצרו ובשנים העוקבות. כיצד עושים זאת הלכה למעשה?

31.07.2015, 08:41 | ג'ק בלנגה, עו"ד ורו"ח ויזהר קנה, רו"ח

א. מימון עסקים באמצעות הלוואות בעלים

במקרים רבים מימון הפעילות השוטפת של חברה בע"מ מבוצע באמצעות "הון בעלים" המושקע בחברה בדרך של בהלוואת בעלים ו/או שטר הון; הלוואות אלה, ברוב המקרים, הינן פסיביות לחלוטין ואינן נושאות ריבית כלשהי, והפרשי ההצמדה הנזקפים להן פטורים ממס; לעיתים לחברה נגרמים הפסדים ולכן אין לה יכולת להחזיר את החוב בגין ההלוואה, עד לכדי מצב שההלוואה מסווגת כ"חוב אבוד" שהופך להפסד הון בידי בעל השליטה (ובמקביל כהכנסה ממחילת חוב בידי החברה אשר מקוזזת כנגד הפסדיה של החברה); בעבר היו מספר ניסיונות ליצור "הפסד" מלאכותי בידי בעלי המניות באמצעות "ויתור" על החוב כלפי החברה זאת מתוך מטרה ליצור "הפסדי הון" אשר בעל השליטה ביקש לקזזם כנגד רווחי הון אחרים שנוצרו בידיו; אולם ביהמ"ש קבע ברוב המקרים ככולם כי כל עוד לחברה יש צפי ויכולת לפירעון החוב (החברה מהווה עסק חי – "חיה ונושמת") וקיימת רמה סבירה להחזיר את החוב, לא נוצר כל הפסד בידי בעלי המניות; לעומת זאת, כאשר החברה נמכרת יחד עם החוב או מפורקת, נוצר הפסד הון בידי בעל המניות ללא עוררין.

ב. הפסד מעסקה מסחרית כדין הפסד מעסק

ביהמ"ש המחוזי קבע לאחרונה (פס"ד ספידי) כי לעניין הכנסות, הוצאות וקיזוז הפסדים- רווח שנוצר מעסקה בעלת אופי מסחרי דינו כדין רווח מעסק, ולכן ניתן לקזז רווח מעסקה מסחרית גם כנגד הפסדים מועברים מעסק, ובהתאמה גם הפסד שנוצר מעסקה בעלת אופי מסחרי ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה בשנה בה הוא נוצר כדין הפסד שוטף מעסק.

במילים אחרות, דין רווח או הפסד מעסקה בעלת אופי מסחרי כדין רווח או הפסד מעסק לכל עניין ודבר.

 , צילום: shutterstock צילום: shutterstock  , צילום: shutterstock

ג. מבחנים לקיומה של עסקה מסחרית

על מנת שהעסקה תחשב כבעלת אופי מסחרי ועסקי נדרש לקיים בה את כל המבחנים העסקיים הפירותיים החלים על פעילות עסקית (למעט תדירות ומחזוריות) כגון: ארגון הבשלה והשבחה, בקיאות וידע, מטרת ההשקעה (רכישה ומכירה), טיב הנכס, משך תקופת ההחזקה, אופן מימון העסקה, ההיקף הכספי המושקע, שיעורי התשואה והרווח המצופים, קיום שותפים ועוד.

ד. גודל ההפסד אינו כגודל הרווח

יש מקרים בהם מבוצעת עסקה שהרווח הצפוי ממנה הוא 100, אולם פוטנציאל ההפסד שלה גדול מאוד ביחס לרווח. לדוגמא: אדם מבצע מכירה של מלאי סחורות ללקוח שעלותו היא 1,000 והתמורה מהמכירה היא 1,100; אם הלקוח לא משלם והחוב של הלקוח הופך לחוב אבוד, כנגד הרווח מהמכירה בסך 100 נרשם הפסד מ"חוב אבוד" בסך של 1,100, כלומר ההפסד כולל אובדן סכום הקרן ששימש לייצור ההכנסה. אובדן זה נרשם כהפסד מעסק.

בחקיקת המס מתקיים עקרון ההקבלה לפיו דינו של ההפסד (פירותי/הוני) כדינו של הרווח אילו היה נוצר. לכן לעיתים כדאי לתכנן להתחייב במס גבוה יותר במקרה של רווח, וזאת במטרה שאם יהיה הפסד (שאז כאמור הוא גבוה יותר עקב סכום הקרן) יוכר גם הוא כנגד הכנסות החייבות בשיעורי מס גבוהים (כגון השקעות בני"ע).

ה. הפסד מהלוואת בעלים כהפסד עסקי

על מנת שקרן הלוואת הבעלים שיורדת לטמיון תירשם כהפסד מעסק (ולא כהפסד הון) נדרש שעסקת מתן הלוואת הבעלים תענה על הגדרת "עסקה בעלת אופי מסחרי"; אם תנאי ההלוואה יהיו כאלו שהיא תהווה עסקה מסחרית, לפי המבחנים לעיל, כי אז ההפסד של קרן ההלוואה יהיה הפסד מעסק.

על מנת שתנאי ההלוואה יסווגו אותה כבעלת אופי מסחרי נדרש, בין השאר, לקבוע לה שיעור ריבית עסקית מסחרית (לדוגמא 10%) ו/או ריבית בשיעור מהרווחיות של החברה הלווה. הוצאות הריבית יירשמו כהוצאה בחברה וההכנסה תתחייב במס בשיעורים מלאים (מס שולי) בידי בעל המניות (בדומה למשכורת), כמובן שניתן אף בגין ריבית זו (הכנסה והוצאה) לדווח על בסיס מזומן. במקרה זה לא תהיה זכאות לפטור ממס להפרשי ההצמדה בידי בעל השליטה. נציין כי גם במקרה בו יחול מע"מ בגין הריבית, בד"כ המע"מ יקוזז כמס תשומות ע"י החברה ואף ניתן להירשם כעסק מאוחד.

במקרה בו החברה לא תפרע (במכירתה או בפירוקה) את הלוואת הבעלים, קרן ההלוואה תהפוך להפסד מעסק לכל דבר ועניין אשר בעל המניות יכול לקזזו כנגד כל הכנסה בשנת היווצרו ובשנים העוקבות כנגד הכנסות מעסק וממשכורת (בתנאים מסויימים).

ג'ק בלנגה הוא עו"ד ורו"ח, חבר בוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון; יזהר קנה הוא רו"ח, סגן נשיא לשכת רואי חשבון

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות