אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ארנונה בעידן הקורונה קרדיט: יח"צ

ארנונה בעידן הקורונה

אם יש קורונה אין ארנונה. מה ניתן לעשות כעת כדי להקל בנטל של חיובי הארנונה לעסקים

25.03.2020, 15:19 | צבי בן אליעזר ופיני גלעד

 מוגש מטעם DUN'S 100

על אף הטענה ש"אם יש קורונה - אין ארנונה", הארנונה היא מס לרשות המקומית, שאינו תלוי ברווחיות של העסק ואף לא בשאלה אם העסק פעיל או סגור. השאלה המתבקשת היא מה בכל זאת ניתן לעשות עם הארנונה בעידן הקורונה?

ביטול או פטור מארנונה

בהתאם להודעת משרד הפנים, הנחה שר הפנים את כל ראשי הרשויות המקומיות כי אין בסמכותן להעניק פטורים גורפים מארנונה, וכי נבחן מהלך של הענקת פטור לחלק מהעסקים בהתאם לסוג ופעילות העסק.

סע' 79 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, מסמיך, בין היתר, רשות מקומית לתת פטור מלא או חלקי מתשלום ארנונה (או לדחותו) במקרה של הגבלות על זכויות בקרקע בתקופת ביניים של הכנת תוכנית מוצעת. תיקון מתאים יכול להרחיב את סמכותה כאמור של הרשות המקומית לכל מקרקעין (קרקע ובניין) וגם למקרה שההגבלה על השימוש נובעת בשל תקנות שעת חירום.

דחיית תשלום הארנונה

בהתאם להודעת משרד הפנים, הנחה שר הפנים, כי יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות לדחות את הארנונה לבעלי עסקים לחודשים מארס-אפריל עד ה-1.5.20. שר הפנים ביקש מנציגי האוצר לבחון את ביטול הצורך בתשלומי ריבית פיגורים כתוצאה מדחיית תשלומי ארנונה ואגרות שונות לבעלי העסקים. עיריית תל אביב כבר הודיעה כי לא תגבה ריבית או קנס. בנוסף הציעה לפרוס את תשלום הארנונה לשישה תשלומים החל מיום 22.3.20. בקשה לקבלת ההקלות ניתן יהיה להגיש בטפסים שיופיע באתר העירייה בשבוע הבא.

פטור נכס ריק

"פטור נכס ריק" הוא פטור מלא מתשלום ארנונה לתקופה של עד שישה חודשים, ולאחר מכן פטור חלקי לתקופות נוספות עד שלוש שנים, אשר מוסמכת רשות מקומית לקובעו וזאת לפי סע' 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן: "תקנות ההנחה").

על מנת לזכות בפטור זה, צריך הנכס או חלק ממנו שניתן להגדיר בנפרד מהשטח הפעיל, לעמוד בשני תנאים מצטברים: להיות ריק ומפונה מכל חפץ וכן שלא נעשה בו שימוש. לפטור זה עשוי להידרש גם עסק שאינו זקוק לכל שטחו. הפטור ניתן פעם אחד בחיי הנכס כל עוד לא חל שינוי בבעלות בו. מוצע לשרי הפנים והאוצר לשקול תיקון התקנות, ולשנות את הפטור לנכס ריק לפטור נכס שאינו בשימוש (תוך ביטול הדרישה להיותו ריק מחפץ).

עו"ד צבי בן אליעזר ועו"ד פיני גלעד , קרדיט: יח"צ עו"ד צבי בן אליעזר ועו"ד פיני גלעד | קרדיט: יח"צ עו"ד צבי בן אליעזר ועו"ד פיני גלעד , קרדיט: יח"צ

תעריף ארנונה לנכס ריק

נכס שפונה והפך לריק מכל חפץ ולא נעשה בו שימוש, עשוי להיות חייב בתעריף הנמוך יותר לשימוש החוקי האפשרי בנכס. כך למשל, אם עסק מסוים מפנה שטח משרד אשר יכול לשמש גם כמחסן לפי הייעוד התכנוני, במקרים רבים הוא יחויב עבור שטח זה בתעריף מופחת לעומת התעריף העיקרי של המשרד, ובכך יפחית את תשלום הארנונה של העסק.

שינוי השימוש בנכס

שינוי בשימוש הנעשה בנכס לשימוש שנקבע בגינו תעריף נמוך מאפשר פניה לרשות המקומית בדרישה לשנות את סיווג הנכס, לפניו מחויב הנכס. כך לדוגמא, מפעל תעשייתי שמצמצם את פעילותו, יכול לפנות חלק מהנכס מפעילות ייצורית או משרדית, ולהשתמש בו לשימושים נלווים כגון אחסנה וכו', שהתעריף שלהם בד"כ נמוך יותר מהתעריף של השימוש העיקרי.

הנחות שונות

תקנות ההנחה שימשו בעבר כדי להקל בנטל המס בתקופות משבר. כך למשל, הותקנו תקנות שאפשרו הנחות בארנונה לרבות לעסקים בקרית שמונה ושלומי בשנים 2000-2002 (תקנה 3ב לתקנות ההנחה) לעסקים בירושלים בשנת 2002 (תקנות 27-30 לתקנות ההנחה) ובשדרות ועוטף עזה בשנים 2015-2020 (תקנה 3ג לתקנות ההנחה).

מבלי לגרוע מהציפיה לתקנות שיאפשרו הנחות בארנונה לעסקים ברחבי הארץ בתקופת משבר הקורונה, נדרשות הרשויות המקומיות להעניק את ההנחות המירביות האפשריות כבר כיום ובכלל זה ההנחות בתקנות הבאות.

תקנה 14 לתקנות ההנחה מסמיכה את מועצת הרשות המקומית לקבוע הנחה בארנונה בשיעור מדורג למחזיק בבנין המשמש למפעל חדש שהוקם בתחומה או שהועתק מתחום רשות מקומית אחרת, וזאת למשך שלוש שנים, ובתנאי ששיעור האבטלה הממוצע ברשות המקומית גבוה מ-10.5%.

תקנה 14ג' לתקנות ההנחה מסמיכה את ועדת ההנחות לתת הנחה בארנונה למחזיק בעסק באותו שיעור הנחה אשר הוא זכאי לה מארנונה על דירת מגוריו לפי תקנה 2(8) לתקנות ההנחה (בשל הכנסה נמוכה ומספר נפשות) ובהתקיים שורה של תנאי נוספים: אין לו עסק נוסף, שטח העסק אינו עולה על 75 מ"ר, מלאו לו 65 שנה או לה 60 שנה, הוא עוסק והמחזור השנתי של העסק הוא עד 240 אלף ₪. ההנחה תינתן לגבי 40 המ"ר הראשונים של שטח העסק.

תקנה 14ז' לתקנות ההנחה קובעות הנחה בארנונה למחזיק בבניין (או חלקו) שמשמש בית עסק, אשר הוא חייל, נפגע מלחמה או שוטר ומשפחותיהם, אם באותה שנת כספים לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה או היה חייב אך בשומה נקבע שאין הוא חייב במס הכנסה לאותה שנה (ואז על הרשות המקומית להשיב את סכום הארנונה ששילם).

פטור לנכס לא ראוי לשימוש

פטור ל"נכס לא ראוי לשימוש" ניתן לבניין (או חלק ממנו) שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו. נכס לא ראוי לשימוש בתחום עירייה זכאי לפי סע' 330 לפקודת העיריות לפטור מלא לשלוש שנים ממועד מסירת ההודעה בכתב ולאחר מכן במשך חמש שנים יהיה חייב הנכס בארנונה בסכום המזערי שבתקנות ההסדרים ולאחר חלוף תקופת התשלום הנ"ל ועם מסירת הודעה בכתב - פטור מלא ללא מגבלת זמן. נכס לא ראוי לשימוש בתחום מועצה מקומית זכאי לפטור מלא ללא מגבלת זמן ממסירת ההודעה בכתב וזאת לפי סע' 162 לצו המועצות המקומיות ממסירת ההודעה בכתב וזאת ללא מגבלת זמן, וכך גם נכס לא ראוי לשימוש בתחום מועצה אזורית וזאת לפי סע' 74 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). השאלה, אם נכס עומד בתנאי פטור לנכס לא ראוי לשימוש, תלויה במצבו הפיסי של הנכס ולעיתים רבות שרויה במחלוקת.

מועדים

חשוב לזכור, כי למחזיק פרק זמן של 90 ימים ממועד קבלת דרישת תשלום להגיש השגה לרשות המקומית, אולם, בקשות לקבלת פטור לנכס ריק או לנכס לא ראוי לשימוש או הודעות על חדילת חזקה אינן כפופות למועדים הנ"ל ויש להגישן מיד, והשינוי בחיוב יחול רק ממועד קבלת ההודעה בכתב ברשות המקומית. בשלב זה טרם הוארכו המועדים הנ"ל.

כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים

 

כותבי המאמר: עו"ד צבי בן אליעזר ועו"ד פיני גלעד, משרד בן אליעזר ושות' משרד עורכי דין

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות