אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הנחות בארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר הקורונה צילום: יחצ

הנחות בארנונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים עקב משבר הקורונה

הנחות בארנונה בגל שני

30.09.2020, 14:09 | עדי מוסקוביץ, טל אזרואל ועידן שרון

 מוגש מטעם DUN'S 100

 

ביום 16.9.2020 פורסמו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 (להלן – "התיקון"). התיקון מסדיר מתן הנחה נוספת בארנונה בשיעור של 95% לבעלי עסקים הנפגעים מתקופת משבר הקורונה בצורה המשמעותית ביותר.

שלב א': בחינת תקופות הזכאות ומועד קבלת ההנחה

 

ההנחה תינתן חודשיים קדימה על בסיס החודשיים הקודמים(להלן - "תקופת הזכאות"), לגביהם נמצאה זכאות למענק, למעט חריג תקופת הזכאות הראשונה שתינתן ל-3 חודשים – יוני-אוגוסט 2020, על בסיס בדיקת הזכאות למענק בחודשיים שקדמו להם – מאי-יוני 2020. העקרון יוצג כדלהלן:

1. הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 תיקבע על-פי זכאות למענק לחודשים מאי-יוני 2020.

2. הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 תיקבע על-פי זכאות למענק לחודשים יולי-אוגוסט 2020.

3. הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020 תיקבע על-פי זכאות למענק לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.

אלו הן תקופות הזכאות נכון להיום, ובכפוף לכך ששר האוצר, באישור ועדת הכספים בכנסת, לא יקבע בצו כי לא יינתן מענק לגבי אחת מהתקופות הנ"ל.

באשר ליתר תקופות הזכאות, הריהן כפופות לאישור שר האוצר בצו ובאישור ועדת הכספים בכנסת, והן מחולקות כך:

4. הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר-פברואר 2021 תיקבע על-פי זכאות למענק לחודשים נובמבר-דצמבר 2020.

5. הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ-אפריל 2021 תיקבע על-פי זכאות למענק לחודשים ינואר-פברואר 2021.

6. הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי-יוני 2021 תיקבע על-פי זכאות למענק לחודשים מרץ-אפריל 2021.

כנגד מתן ההנחה לעסקים על-ידי הרשויות המקומיות, המדינה תשפה אותן בגובה מלוא ההנחה שתינתן על-ידן, 95% מסכום הארנונה שהוטלה על הנכס בתקופה העוקבת.

שלב ב': עמידה בתנאים מקדמיים לקבלת ההנחה

בטרם תיקבע זכאות בעל העסק (עוסק לעניין מע"מ) למתן ההנחה, עליו לעמוד ב-3 תנאים מקדמיים מצטברים:

(1) בעל העסק הגיש תביעה לקבלת מענק סיוע מהמדינה;

(2) מנהל רשות המסים, או מי שהסמיכו, קבע כי בעל העסק זכאי למענק סיוע מהמדינה לגבי תקופת הזכאות.

(3) הרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שהוקמה על-ידי משרד הכלכלה והתעשייה, בהסתמך על נתוני רשות המסים, כי בעל העסק זכאי להנחה זו.

 , צילום: יחצ צילום: יחצ  , צילום: יחצ

שלב ג': תנאים חלופיים המזכים במתן ההנחה

 

בהינתן שתנאים מקדמיים אלה התקיימו, על בעל העסק לעמוד באחת החלופות שלהלן.

חלופה א': אם מחזור העסקאות של העסק לשנת 2019 אינו עולה מעל 200 מיליון ש"ח, אזי עליו להראות כי:

(1) מחזור העסקאות בתקופת הזכאות בשנת 2020 נמוך ממחזור העסקאות בתקופה המקבילה לה בשנת 2019;

(2) הירידה במחזור העסקאות עולה על 60%.

חלופה ב': אם מחזור העסקאות לשנת 2019 עולה מעל 200 מיליון ש"ח אך אינו עולה על 400 מיליון ש"ח, אזי עליו להראות כי:

(1) מחזור העסקאות בתקופת הזכאות בשנת 2020 נמוך ממחזור העסקאות בתקופה המקבילה לה בשנת 2019;

(2) הירידה במחזור העסקאות עולה על 80%.

חידוד לחלופות הנ"ל: היה והעסק החל בפעילותו לאחר התקופה המקבילה בשנת 2019, יש לבחון את מחזור העסקאות ב-1 לחודש שלאחר תחילת פעילות העסק ועד 29.2.2020 כ"מחזור העסקאות בתקופה המקבילה", שאז יש לחלק את סך מחזור העסקאות כאמור במספר חודשי הפעילות של העסק בתקופה זו (עד ליום 29.2.2020) ולהכפיל ב-2.

דוגמה להמחשה:

עידן נדל"ן בע"מ החלה לפעול ביום 15.11.2019. תקופת הזכאות המבוקשת היא חודשים יולי-אוגוסט. לכאורה הייתה אמורה להסתמך על מחזור העסקאות מחודשי יולי-אוגוסט 2019, אך במקרה שכזה יש לבחון זאת אחרת: יש לחבר את סך ההכנסות מיום 1.12.2019 ועד ליום 29.2.2020, ובסך הכול, לצורך העניין, 3 מיליון ש"ח ב-3 חודשים.

כלומר, הכנסה חודשית בסך 1 מיליון ש"ח * 2 = הכנסה דו-חודשית בסך 2 מיליון ש"ח כ"מחזור העסקאות בתקופה המקבילה".

התוצאה: יש לבחון אם מחזור העסקאות לחודשי הזכאות יולי-אוגוסט נמוך ממחזור העסקאות בתקופה המקבילה כאמור ובהתאם לסך מחזור העסקאות לשנת 2019 על-פי חלופות א' ו-ב' לעיל.

חלופה ג': אם העסק החל את פעילותו בין החודשים ינואר-פברואר 2020 ונמצא זכאי למענק סיוע מהמדינה לפי סעיף 10 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, אם נמלאו כל התנאים הבאים:

(1) מחזור העסקאות בשנת 2020 עולה מעל 18,000 ש"ח ואינו עולה מעל 100 מיליון ש"ח;

(2) מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר 2020 עולה מעל 1,500 ש"ח;

(3) מחזור העסקאות בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר 2020 בשל ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה.

אולם אם בעל עסק החל פעילותו ביום 1.1.2020 ואילך, יתחשבו במחזור העסקאות שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020 כמחזור עסקאותיו בתקופה שמיום תחילת הפעילות ועד סוף פברואר 2020, כך שיחולק למספר חודשי הפעילות ואז הסכום יוכפל - פי 2;

(4) בעל העסק הגיש דו"ח תקופתי למע"מ לגבי תקופת הזכאות או הצהרה על מחזור העסקאות שלו בתקופת הזכאות, אם חלה חובה להגישה לפי חוק מע"מ.

שלב ד': הליך הגשת הבקשה

 

ככל שהעסק עומד בכלל התנאים שסקרנו לעיל, על בעל העסק להגיש בקשתו באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה עד ליום 31.12.2020.

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

1. פרטי זיהוי של בעל העסק המחזיק בנכס;

2. פרטי הנכס הרלבנטי;

3. פרטי הרשות המקומית בתחומה מצוי הנכס;

4. פרטים נוספים הנדרשים לבחינת עמידת בעל העסק בתנאי הזכאות למתן ההנחה.

עם זאת, חשוב לשים לב כי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים רשאית להורות לבעל העסק על צירוף מסמכים לבקשה לשם בחינת עמידתו בתנאי הזכאות למתן ההנחה.

כמו-כן על בעל העסק לציין בבקשתו כי הוא מסכים להעברת המידע הנדרש לבחינת עמידתו בתנאי הזכאות למתן ההנחה מרשות המסים, מהרשות המקומית בה מצוי הנכס ומהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ככל שתצא דרישה לקבל את המידע האמור.

בכפוף למועד הגשת הבקשה, בעל העסק יכול להגיש בקשה הכוללת מספר תקופות זכאות או להגיש בקשה אחת בגין כל תקופת זכאות.

הבהרה

אין במאמר זה בכדי להוות תחליף ויעוץ משפטי. המשרד אינו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים בניוזלטר או באתר, בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה, אשר יבחן כל מקרה לנסיבותיו. האמור במאמר ובאתר המשרד אינו מהווה אפוא ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

מאת עו"ד עדי מוסקוביץ ועו"ד טל אזרואל שותפים, עו"ד עידן שרון, מוסקוביץ אזרואל משרד עו"ד

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות