אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
חזרתם מחופשה בחו"ל, האם הבוס יכול לאסור עליכם להגיע למשרד? צילום: יאיר שגיא

חזרתם מחופשה בחו"ל, האם הבוס יכול לאסור עליכם להגיע למשרד?

האם מעסיק יכול לא לאשר לעובד לטוס לחופשה בגלל הצורך בבידוד בעת החזרה, מתי העובד יהיה זכאי לשכר בעת הבידוד והאם למעסיק מותר בכלל לשאול לגבי יעד החופשה - מדריך

25.07.2021, 15:35 | עו"ד עמי שחר

בעיצומו של מבצע החיסונים הנרחב ועם הירידה החדה בנתוני התחלואה, מיהרו עובדים רבים לתכנן את חופשת הקיץ השנתית שלהם. מרבית החופשות תוכננו והוזמנו מראש. 

קראו עוד בכלכליסט:

 ועתה, עם התפשטות הוריאנט ההודי שנחזה להיות כמדבק הרבה יותר (גם בקרב המחוסנים) עולות שאלות רבות ביחס לחובת הבידוד שתוטל על השבים ארצה מן החופשה. כפועל יוצא מכך נשאלת השאלה מי יהיה הגורם אשר יישא בתשלום ימי הבידוד לכל אותם עובדים שידרשו, לעיתים אף מבלי שידעו זאת מראש, להימצא בבידוד.

האם רשאי המעסיק לשאול את עובדו לאן הוא מתעתד לטוס?

ככלל, בימי שגרה רגילים, היעד אליו חפץ עובד לצאת הוא לרוב עניינו שלו. 

בהנחה שהמעסיק אישר מבעוד מועד את היעדרותו של עובדו בתאריכים המבוקשים, כי אז שאלה מעין זו עשויה להיות שלא במקומה. 


עו"ד עמי שחר, אופיר אייב עו"ד עמי שחר | אופיר אייב עו"ד עמי שחר, אופיר אייב

ואולם, בימים של מגיפה עולמית שמביאה עימה מציאות שקשה להיערך לה מראש, דומה כי שאלת היעד אליו חפץ העובד לטוס היא שאלה לגיטימית למדי. 

יש לזכור כי היעדרותו של עובד החייב בידוד היא היעדרות ממושכת שמאלצת את המעסיק למצוא פתרונות (לעיתים לא פשוטים) למקום העבודה. 

הנחיות משרד הבריאות קובעות כי מי ששב מחו"ל ארצה ממדינה שהוגדרה ב"רמת סיכון מירבית" חייב בבידוד לאחר הנחיתה בישראל, לרבות מחוסנים ומחלימים מקורונה, ששהו בשבועיים שקדמו להגעתם ארצה במדינות הנ"ל (חובת בידוד נקבעה גם לגבי מקרים נוספים שנקבעו בהנחיות).

חובת הבידוד והיעדרותו הממושכת של העובד צפויה אפוא לפגוע בעבודה השוטפת במקום העבודה וככל הנראה תאלץ את המעסיק למצוא פתרונות יצירתיים. 

בהינתן כך, אנו סבורים כי שאלת היעד היא שאלה לגיטימית של מעסיק בטרם אישור החופשה לעובדו. שאלה זו אף מאפשרת למעסיק להיערך מבעוד מועד להיעדרותו הצפויה של עובדו, ככל שיבחר לאשר חופשה כאמור. 

האם רשאי מעסיק לסרב לאשר לעובדיו חופשות ליעדים אשר החזרה מהם חייבת בבידוד? 

נקודת המוצא ביחסי עבודה היא כי מעסיק (ולא העובד) הוא שקובע את מועד החופשה של עובדיו. עובד אכן רשאי לבקש לנצל את חופשתו במועדים הנוחים לו ועל המעסיק להתחשב בבקשותיו, אך המעסיק אינו חייב לאשר בקשה של עובד לצאת לחופש, ובלבד שקיימים טעמים ענייניים וסבירים לסירובו. 

אנו סבורים כי הנחיות משרד הבריאות המבקשות להימנע מנסיעות ליעדים המחויבים בבידוד, כמו גם העובדה שעובד השב ממדינות אלו יחויב לשהות בבידוד עם חזרתו ארצה והפגיעה הצפויה בעבודה בעקבות היעדרותו הממושכת של העובד עולים כדי טעמים עניינים וסבירים לסירובו של מעסיק לאשר לעובדו לצאת לחופשה ביעד אשר החזרה ממנו טעונה בידוד.

האם ניתן להתגבר על הקושי באמצעות אישור מראש של חופשה?

אין ספק, כי המצב הדינאמי והשינויים התכופים במפת התחלואה העולמית מקשים על תכנון מראש של חופשות, הן מצידו של העובד והן מצידו של המעסיק. סביר מאוד כי ייתכנו שינויים בעקבות קצב התחלואה במדינות השונות שגם אם הן "ירוקות" בעת מתן אישור החופשה הן עשויות להפוך "אדומות" לאחר מכן.

לכן, ככל שמדובר בפניה של עובד בימים אלו, כלומר מכאן והלאה, מומלץ כי בעת אישור החופשה יוסכם מראש בין המעסיק לבין עובדו מה יקרה אם בסמוך לנסיעה או לאחריה יידרש העובד לבידוד עם חזרתו ארצה – הן מבחינת אישור המעסיק להאריך את החופשה או לחזור בו מאישורה והן מבחינת התשלום בגין ימי הבידוד (האם על חשבון המעסיק או העובד).

ומה לגבי חופשה שאושרה מראש ועתה, זמן קצר לפני ההמראה, מתברר שהעובד יחויב בבידוד עם שובו ארצה?

יתכנו מצבים בהם אושרה לעובד חופשה לשם נסיעה לחו"ל ואולם בעת יציאתו של העובד לחופשה הפכה מדינת היעד ל"אדומה" באופן שבו העובד יידרש לשהות בבידוד עם חזרתו ארצה (לעיתים, כאמור, אף אם הוא מחוסן או מחלים). במצב כזה, חופשה שאושרה לשבוע ימים (למשל) תהפוך בין רגע לחופשה בת שלושה שבועות. 

בנסיבות אלה, אנו סבורים כי רשאי המעסיק לדרוש מעובדו לשנות את יעד החופשה והוא אף רשאי לחזור בו מאישור החופשה לעובד. מכל מקום במקרה זה ברור שהמעסיק לא מחויב לשאת בתשלום ימי הבידוד (זולת אם העובד יעבוד מהבית).  

ומה לגבי עובד שכבר יצא לחופשה בחו"ל ועם חזרתו הוא  חייב בבידוד? 

עובד שחזר מחו"ל ועתה הוא חייב בבידוד יוצר מציאות נתונה לגבי עצם חובתו לשהות בבידוד. ואולם, אין פירוש הדבר כי המעסיק הוא שמחויב לשאת בתשלום דמי הבידוד.

בהתאם למתווה שנקבע להשתתפות המדינה בדמי הבידוד לעובדים, עובד הנדרש לבידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת, שלא במסגרת נסיעה מטעם מקום העבודה, אינו זכאי לדמי בידוד.

במקרה כזה תקופת הבידוד תהיה על חשבון העובד (בין אם על חשבון ימי חופשה ככל שזו אושרה על ידי המעסיק ובין אם ללא זכאות לשכר).

ומה לגבי נסיעה מטעם העבודה?

במקרה שעובד נדרש לבידוד עם חזרתו ארצה לאחר נסיעת עבודה, העובד יהיה זכאי לדמי בידוד בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) אשר תוקפו פג ביום 6.7.2021, ואולם הוא  צפוי להיות מוארך (בשינויים מסוימים) עד ליום 31.10.2021 (נכון למועד זה מונח על שולחן הכנסת תזכיר חוק בנושא).

במסגרת תזכיר החוק מוצע לקבוע, בין היתר, כי המדינה לא תשתתף בתשלום דמי הבידוד בגין הנסיעה לחו"ל של העובד שנשלח על ידי המעסיק.

מכל מקום, עת מדובר בנסיעת עבודה, בכל מקרה המעסיק (בשיפוי המדינה או ללא שיפוי) הוא שיישא בתשלום לעובד בשל הבידוד.

ומה לגבי חזרה מחופשה משפחתית אשר בעקבותיה נדרשים ילדי העובד לשהות בבידוד? 

במקרה בו ילדי העובד נמצאים בבידוד נוכח חזרתם מחופשה בחו"ל, לא יהיה זכאי העובד ההורה ל'דמי בידוד'. בידוד לעובד ההורה, ככל שיידרש, ייעשה על חשבונו. 

האם המעסיק יכול לחייב עובד השוהה בבידוד לעבוד מהבית?

אם העובד אינו חולה בפועל והוא מסכים לעבוד מהבית (בין באופן מלא ובין באופן חלקי), ויש אפשרות שהוא יעבוד מהבית, ניתן יהיה להעסיק אותו. 

במקרה כזה העובד יהיה זכאי לקבלת שכר (מלא או חלקי – בהתאם להיקף העבודה בפועל ולהסכמות שיושגו בין העובד למעסיק). 

במקרה שהעובד לא יסכים לעבוד מהבית לא ניתן יהיה לחייבו לעשות כן. 

האם ניתן לחייב עובד שחזר ממדינה "ירוקה" (שאינה חייבת בבידוד) שלא להגיע למקום העבודה? 

שאלה זו עולה לא מעט לאחרונה, לאור העדכונים בדבר מדינות שהשבים מהן חייבים בבידוד ולאור חשש של עובדים או מעסיקים כי עובדים יתייצבו לעבודה לאחר שובם מחו"ל ובדיעבד יקבע כי המדינה ממנה שבו מחייבת בבידוד. 

במקרים כאלה נכון יהיה להסביר לעובד ששב מחו"ל כי עליו לגלות אחריות כלפי חבריו לעבודה וכלפי הבאים במקום העבודה, ולשהות בביתו לתקופה מסוימת. 

במידה שהעובד יכול לעבוד מביתו באותה התקופה, יש לאפשר לו לעשות זאת. כמובן שככל שהעובד יעבוד מביתו הוא יהיה זכאי לשכר ולכל תוספת אחרת לה היה זכאי אם היה מתייצב לעבודה.

אם אין אפשרות שהעובד יעבוד מהבית, והוסכם עימו כי לא יגיע למקום העבודה, על המעסיק לשלם לו את שכרו המלא.

עו"ד עמי שחר הוא שותף בנ. פינברג ושות', מומחה בדיני עבודה

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות