אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
תנאי העסקתו של יו"ר קופיקס הבא: 20 אלף שקל עבור 60 שעות חודשיות צילום: אוראל כהן

תנאי העסקתו של יו"ר קופיקס הבא: 20 אלף שקל עבור 60 שעות חודשיות

רשת הקפה המוזל מזמנת אסיפת בעלי מניות לאישור תנאי העסקתו של רן אפרתי כיו"ר החברה ושל המנכ"ל אירם גרייבר. האחרון יהיה זכאי לתשלום חודשי בגובה 50 אלף שקל, לצד רכב ליסינג ומענק שנתי בשיעור של עד 10% מהרווח השנתי לפני מס

29.11.2018, 21:05 | נורית קדוש

קופיקס מזמנת אסיפת בעלי מניות לחודש ינואר, לצורך אישור מינוי של רן אפרתי, מנכ"ל רמי לוי תקשורת, כיו"ר דירקטוריון החברה ולאישור של תנאי העסקתו. עוד תידרש האסיפה לאשר את תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, אירם אפרים גרייבר, וכן מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה ומתן התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה, כולל בעלי השליטה בחברה.

קראו עוד בכלכליסט

החברה מבקשת לאשר כי במידה וימונה לתפקיד יו"ר קופיקס יעמיד אפרתי לחברה שירותי יו"ר פעיל ככל שיידרש לחברות הקבוצה, וזאת בהיקף של לא פחות מ-60 שעות חודשיות בתמורה לתשלום דמי ניהול חודשיים של 20 אלף שקל בחודש בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין.

רן אפרתי, צילום: עוזי בלומר רן אפרתי | צילום: עוזי בלומר רן אפרתי, צילום: עוזי בלומר

מלבד החזר הוצאות, יהיה זכאי אפרתי החל משנת 2019 ואילך למענק שנתי הנגזר מהרווח (לפני מס) של החברה. במקרה שבו הרווח לפני מס בשנה הרלוונטית שווה או עולה על 75% מיעד הרווחיות, יהיה זכאי אפרתי למענק שנתי בגובה 2 תשלומי דמי ניהול חודשיים.

נוסף על כך, יהיה אפרתי זכאי לקבל מענק, על פי שיקול דעת החברה, שלא יעלה על 2 תשלומי דמי ניהול חודשיים. אפרתי יהיה זכאי גם לכתב שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה ויהיה מבוטח בפוליסה לביטוח נושאי משרה של החברה. התשלום לאפרתי יסתכם בכ-320 אלף שקל בשנה לעומת 484 אלף שקל ליו"ר הפורש ומייסד הרשת אבי כץ.

אירם גרייבר, מנכ"ל קופיקס שמונה לפני כחודש וחצי, יהיה זכאי לתשלום חודשי בגובה 50 אלף שקל, בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס. גרייבר יהיה זכאי גם להחזר של הוצאות כנגד הצגת קבלות, להחזר הוצאות שימוש בטלפון נייד וקו אינטרנט ללא הגבלה, שהחברה תגלם את המס בגינם. החברה תעמיד לו רכב בליסינג בעלות שנתית של עד 70 אלף שקל לשימושו של גרייבר וכן תישא בכל הוצאות אחזקת הרכב ותגלם את המס בגינו.

החל משנת 2019 ואילך גרייבר יהיה זכאי למענק שנתי הנגזר מהרווח לפני מס. במקרה שבו הרווח לפני מס על פי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ביחס לשנה הרלוונטית יהיה שווה או יעלה על 75% מיעד הרווח לפני מס על פי התקציב השנתי של החברה לאותה שנה, גרייבר יהיה זכאי למענק שנתי בשיעור של עד  10%מהרווח לפני מס בשנה הרלוונטית, ובכל מקרה לא יותר מסכום כולל של 120 אלף שקל בתוספת מע"מ.

במהלך שנה קלנדרית, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, יהיו רשאים לאשר תשלום מענק, על פי שיקול דעתם, בגובה של עד 120 אלף שקל בתוספת מע"מ. בתחשיב שנתי, תשלם החברה לגרייבר 900 אלף שקל, לעומת 1.16 מיליון שקל ששילמה ליקי ודמני, המנכ"ל הקודם.

השינויים העיקריים בין מדיניות התגמול הקיימת לבין מדיניות התגמול שמבקשת החברה לאשר נוגעים לעדכון תקרת המענק של המנכ"ל, ובכלל זה השיעור המקסימלי מהרווח לפני מס שיכול להיות משולם למנכ"ל, עדכון תקרת המענק (התלוי בשיקול דעת) של יו"ר הדירקטוריון.

השבוע אישרה ועדת הביקורת בתפקידה כועדת תגמול ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית את מדיניות התגמול המעודכנת, מתן גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום הקבוע בהתאם לדרגת החברה.

את הרבעון השלישי השנה חתמה קופיקס עם ירידה של 8% במכירות שהסתכמו ב-70.8 מיליון שקל. ירידה ברווח הגולמי לצד עליה קלה בהיקף הוצאות ההנהלה, השיווק והמכירה, הובילה את קופיקס להעמקת ההפסד התפעולי ל-1.9 מיליון שקל לעומת 1.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בזכות ההכנסות ממיסים, חתמה החברה את הרבעון עם צמצום ההפסד הנקי ל-1.6 מיליון שקל לעומת 1.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תגיות